Senaste Utö kontakt

I senaste Utö kontakt utlovades en text, att använda till en del eller sin helhet, för att skicka synpunkter till Lantmäteriet. Synpunkterna gäller förrättningen angående gemensamhetsanläggning av den s.k. Näsuddsvägen. Mailadressen till Lantmäteriet hittar ni i det brev ni har fått som fastighetsägare.

Här är texten som Peter Nord har skrivit och skickat till Lantmäteriet. Ni som vill får kopiera hela eller delar av texten och använda er av.

”Jag, i egenskap av fastighetsägare på Utö, fick tisdag 4/4 ett brev från Lantmäteriet angående ärende
AB142488. Där meddelar Lantmäteriet att min
fastighetskall bli del i en gemensamhetsaanläggningsom rör den befintliga vägen mellan Näsuddens
brygga och ca 900 m söderut tills vägen blir allmän.

Lantmäteriet hävdar att anläggningsåtgärden rör
min fastighet då slamtransporter går via Näsuddens brygga. Denna information inkom till Lantmäteriet efter möte 28/6 2016 på Utö från inbjudna fastighetsägare. Lantmäteriet hävdar vidare att de inhämtat ytterligare information om slamtransporter via
kontakt med renhållningsfordon. Jag vet inte vilken information Lantmäteriet fick från
renhållningsfordon, detta framgår ej av brevet. Jag
kan dock konstatera att den är bristfällig för att inte säga direkt felaktig.

Slamtransporter på Utö sköts av Södertörns renhållningsverk (SRV). Jag, som fastighetsägare, betalar en avgift till SRV för denna tjänst. SRV i sin tur anlitar en underentreprenör som transporterat bort
slammet från Utö. Denna underentreprenör har en
egen färja som transporterar slamfordonen. Denna
färja har tre allmänna bryggor att lägga till vid
varav en är Näsuddens brygga. På vilken av dessa tre bryggor denne underentreprenör lägger sin färja
bestämmer denne själv, det kan inte jag som
fastighetsägare läggas till last för.

Med bakgrund av denna information anser jag att
Lantmäteriets beslut om att tvinga in alla
fastigheter på Utö och Ålö i denna
gemensmhetsanläggning bryter mot
Anläggningslagen (1973:1149) 5§, 6§ och 7§.
Lantmäteriet kan inte, med ovanstående
information, hävda att gemesamhetsanläggningen
är av väsentlig betydelse för min fastighet på grund av slamtransporter då det är transportören som väljer vilken av de tre möjliga bryggorna denne använder.

Framhärdar Lantmäteriet att
gemensamhetsläggningen är av väsentlig betydelse
för alla fastigheter på Utö och Ålö anser jag att
denna förättning istället borde falla under Väglagen (1971:948) Enskilds väg förändring till allmän
21§, 22§ och 23§. Berörs alla fastigheter i ett
geografiskt område måste detta anses som synnerligbetydelse för det allmänna. Lantmäteriet borde
därför kontakta Haninge kommun om att ansöka
hos Trafikverket att göra vägen till allmän väg
enligt dessa paragrafer. ”